Časté dotazy ohledně insolvence

Na této stránce bychom Vám chtěli poskytnout odpovědi na nejčastější otázky ohledně insolvencí, se kterými se v praxi (insolvencím se věnujeme již od roku 2011) setkáváme. Pokud odpověď na svůj dotaz níže nenaleznete, neostýchejte se nás kdykoliv kontaktovat!

Mohu si insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sepsat a podat k soudu sám?

Pokud nemáte právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo zkoušku insolvenčního správce, tak nikoliv. Od 1. 7. 2017 totiž platí povinné zastoupení některým z odborníků vyjmenovaných insolvenčním zákonem. Nikdo jiný Vám žádné služby v oblasti oddlužení poskytovat nesmí. Jedním ze zákonem stanovených subjektů, které mohou poskytovat služby v oblasti insolvencí, je např. i naše advokátní kancelář. Pokud proto hledáte profesionální pomoc s insolvencí, neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme k novému životu bez dluhů!

Nemám žádný pravidelný příjem nebo je můj příjem příliš nízký.

Nezoufejte, i tato situace má řešení! Pokud se Vám nepodaří získat příjem v dostatečné výši nebo jste zcela bez příjmu, pak je možné, aby Vám se splácením insolvence pomohla třetí osoba (např. někdo z rodiny nebo z přátel) pomocí tzv. darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu. Takovou smlouvu Vám naše advokátní kancelář ráda připraví. Každý případ má samozřejmě svá specifika, proto radíme nás v prvé řadě kontaktovat, abychom s Vámi nejprve vše prodiskutovali a zvolili pro Vás to nejlepší možné řešení.

Mám exekuce. Mohu do insolvence?

V případě, že je proti Vám vedeno více exekucí, pak byste dokonce do insolvence vstoupit měli, neboť se nacházíte v tzv. úpadku a zákon předpokládá, že jej budete řešit právě insolvencí. Pokud jste podnikatelem, který je v úpadku, pak je dokonce Vaši povinností podat na sebe zavčasu insolvenční návrh, neboť jinak můžete svým věřitelům ručit za škodu, kterou jim způsobíte tím, že jste tento návrh zavčasu nepodali.

Výhodou pak je, že jakmile bude ve Vaší věci zahájeno insolvenční řízení, nemůže již být provedena exekuce Vašeho majetku, tudíž tímto okamžikem budete mít od exekutorů klid a nebudete se muset nadále bát nepříjemných okamžiků, kdy exekutor přijede k Vám domů zabavovat majetek.

Naše advokátní kancelář je schopna v urgentních případech připravit Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení do 24 hodin od předání potřebných podkladů a informací. V případě zájmu o rychlou pomoc nás proto neváhejte kontaktovat!

Hrozí mi exekuce. Za jak dlouho mi vyřídíte insolvenci?

V urgentních případech jsme schopni vypracovat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení do 24 hodin. Jakmile je zahájeno insolvenční řízení, nemůže dojít k provedení exekuce. Insolvence proto může být velice rychlým a jistým řešením, jak ochránit svůj majetek před exekutory a vyhnout se psychicky nepříjemným situacím spojeným s prováděním exekuce na Váš majetek. Kontaktujte nás ještě dnes!

Jak dlouho trvá insolvence?

Předně je třeba uvést, že musíte celou dobu oddlužení řádně plnit podmínky stanovené zákonem a rozhodnutím insolvenčního soudu, jinak Vám bude oddlužení předčasně zrušeno. Oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty trvá: 1.) méně než 3 roky, pokud se Vám podaří zaplatit 100 % svých dluhů, 2.) 3 roky, pokud se Vám podaří zaplatit alespoň 60 % svých dluhů nebo jste jste ve starobním či invalidním důchodu 2. nebo 3. stupně invalidity (pak Vaše oddlužení automaticky potvrá 3 roky bez limitu minimální výše částky, kterou musíte svým věřitelům uhradit), nebo 5 let, pokud se Vám podaří zaplatit alespoň 30 % svých dluhů (popř. tento limit splnit nemusíte, ale pokud budete jinak plnit všechny ostatní podmínky schváleného oddlužení a zároveň vynaložíte veškeré úsilí, které po Vás lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, pak Vás soud může osvobodit od placení zbytku dluhů i v takovém případě).

Pokud Vaše oddlužení bylo schváleno zpeněžením majetkové podstaty, pak potrvá tak dlouho, dokud nedojde k prodeji Vašeho majetku který tvoří zpeněžovanou majetkovou postatu.

Mám obrovské dluhy. Slyšel jsem, že již není potřeba uhradit 30 % dluhů.

Ano, počínaje 1. červnem 2019 skutečně došlo k odstranění limitu, který umožňoval úspěšné oddlužení pouze tehdy, pokud dlužník uhradil nejméně 30 % svých dluhů. Nyní je možné dosáhnout oddlužení i v případě, kdy se Vám nepodaří uvedených 30 % uhradit, ale jinak budete plnit všechny ostatní podmínky schváleného oddlužení a zároveň uděláte vše, co lze po Vás rozumně požadovat, abyste v rámci oddlužení zaplatili ze svých dluhů co nejvíce. Tato možnost tedy otevírá oddlužení také lidem, kteří v důsledku svých obrovských dluhů již nikdy ani nedoufali, že jednou budou moci zase žít klidným životem bez dluhů.

Nemám doklady ke svým dluhům. Mohu Vás i tak požádat o pomoc?

Zajisté. Počínaje 1. červnem 2019 již k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení není třeba přikládat seznam všech závazků dlužníka, tudíž i v případě, kdy nemáte ke všem svým dluhům podklady, nemusíte je nutně všechny shánět a tím ztrácet spoustu času a peněz. Raději nás co nejdříve kontaktujte, pomůžeme Vám vyhlásit insolvenci co nejdříve!

Slyšel jsem, že v insolvenci přijdu o všechen svůj majetek. Je to pravda?

Není. Předně je třeba uvést, že v insolvenci nikdy nedojde k prodeji majetku, který tvoří tzv. obvyklé vybavení domácnosti, tedy např. lednice, pračka, postel, stůl, židle, kuchyňská linka, vařič atd. Dále pak nemůže být v oddlužení prodán ani majetek, jehož prodejem by se nedosáhlo uspokojení věřitelů, což je dle výkladu zákona majetek, který nedosahuje hodnoty 20.000,- Kč. Rovněž dle aktuální výkladu zákona převládá názor, že v oddlužení nedojde k prodeji majetku, který dlužník nezbytně nutně potřebuje k plnění oddlužení - tedy např. vozidla, kterým dlužník cestuje do zaměstnání, když nemá jiného vhodného spojení, popř. majetku, který podnikatel nezbytně nutně potřebuje ke svému podnikání. Jelikož se však nejedná o zcela jednoznačnou problematiku, doporučujeme Vám nás kontaktovat za účelem posouzení Vašeho konkrétního případu.

Mohu vstoupit do insolvence bez manžela / manželky?

Ano, do insolvence lze vstoupit bez účasti druhého z manželů. Pokud však Vaše dluhy či majetek tvoří společné jméní manželů, ve většině případů se raději doporučuje podat tzv. společný návrh manželů na povolení oddlužení a společně se jako rodina jednou provždy zbavit všech dluhů, které by Vás mohly jinak do budoucna tížit. Posouzení výhodnosti jednoho i druhého řešení však bude záležet na konkrétních okolnostech daného případu. Neváhejte se na nás proto obrátit pro více informací!

Bydlím u rodiny nebo přátel. Bojím se, že budou do mé insolvence zatažení.

Bát se v žádném případě nemusíte, neboť insolvence se ze zákona bude týkat výhradně Vašich dluhů a výhradně Vašeho majetku. Vaši příbuzní či přátelé proto nebudou do Vaší insolvence nijak "zataženi" a nemusí se bát, že by kvůli Vaší insolvenci mohli přijít o nějaký svůj majetek či museli kvůli Vám k soudu. Nic takového nehrozí.

Nemůžu za Vámi osobně přijet. Můžete mi i tak pomoci s insolvencí?

Můžeme a rádi pomůžeme. Buď za Vámi můžeme osobně přijet, nebo nám podklady k Vaší insolvenci zašlete poštou či na e-mail. Následně bychom se spolu spojili a projednali veškeré potřebné okolnosti. Rovněž bychom Vám vysvětlili, jak bude Vaše insolvence fungovat. Následně pro Vás vypracujeme všechny potřebné podklady a zašleme Vám je ke kontrole e-mailem nebo poštou. Ihned poté můžeme Váš návrh podat k soudu. Jedná se o zcela běžný postup, který jsme již v praxi použili ve stovkách případů.

Mám automobil na úvěr. Bude mi v insolvenci prodán?

V takovém případě bude třeba nejprve vyčkat, zda věřitel tohoto dluhu do Vaší insolvence přihlásí svoji pohledávku vůči Vám jakožto pohledávku zajištěnou právě Vaším vozidlem. Pokud ano, pak má právo požadovat, aby bylo toto vozidlo v oddlužení prodáno. Zároveň však tohoto práva využít nemusí a vozidlo by Vám tak zůstalo. Pokud tedy chcete, aby Vám vozidlo zůstalo, pak je třeba se s takovým věřitelem dohodnout, zda a za jakých podmínek by prodej vozidla v insolvenci nepožadoval. Z praxe známe, že poměrně hodně věřitelů je ochotno se domluvit a vozidlo Vám ponechat. V případě zájmu Vám můžeme pomoci s věřitelem takovou dohodu uzavřít. Neváhejte se na nás obrátit!

V minulosti jsem již v insolvenci byl a slyšel jsem, že již znovu nemohu.

Taková informace je zavádějící. Předně je třeba uvést, že nevadí, pokud byla Vaše dřívější insolvence řešena tzv. konkursem, popř. bylo Vaše oddlužení neúspěšné z důvodu, že Vám vznikl nový dluh po schválení oddlužení nebo proto, že jste nedokázali řádně splácet splátkový kalendář oddlužení. Rovněž nevadí ani to, pokud Vaše minulá insolvence nebyla úspěšná z důvodů formálních vad Vašeho návrhu, který byl špatně zpracován. V takových případech si můžete bez problému o oddlužení požádat znovu. Problémem může být situace, kdy jste se v posledních deseti letech úspěšně oddlužili a znovu se dostali do dluhů. Rovněž může způsobit neúspěch oddlužení, pokud v posledních pěti letech nebylo Vaše oddlužení úspěšné proto, že soud dovodil ve Vašem případě nepoctivý záměr. Stejně tak je problém, pokud jste v posledních třech měsících před podáním nového návrhu vzal svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.

Je třeba však dodat, že výše popsané překážky nemohou vždy automaticky způsobit neúspěch nového oddlužení, ale soud by Vám měl umožnit jej přesvědčit, že o oddlužení znovu žádáte z ospravedlnitelného důvodu. Jelikož se jedná o poměrně složitou problematiku, doporučujeme Vám se nejprve s námi poradit ohledně konkrétních okolností Vašeho případu.

Jsem podnikatelem nebo mám dluhy z podnikání. Mohu do oddlužení?

Zajisté. Předně je třeba uvést, že v minulosti nebylo oddlužení u podnikatelů přípustné, a to i tehdy, pokud člověk sice již nepodnikal, avšak měl dosud neuhrazené dluhy z podnikání. Tato praxe již naštěstí dnes možná není, neboť došlo ke změně právní úpravy.

Do oddlužení tedy můžete dnes zcela bez obav vstoupit i jako podnikatel a nemusíte živnost přerušovat či pozastavovat. 

Stejně tak dluhy z podnikání dnes již ve většině případů oddlužení nepřekáží. Věřitelé těchto dluhů sice mohou vznést proti Vašemu oddlužení námitky, avšak v takovém případě musí insolvenční soud tyto námitky vypořádat a dát Vám možnost se k daným námitkám vyjádřit. V praxi se takové námitky objevují zcela sporadicky, proto lze konstatovat, že dnes již naštěstí dluhy z podnikání nepředstavují z hlediska oddlužení problém.

Dluhy z podnikání pak automaticky nebrání oddlužení tehdy, pokud dlužník prošel konkursem nebo se jedná o pohledávku zajištěného věřitele.

Byl jsem odsouzen za trestný čin. Mohu vstoupit do insolvence?

Spáchání trestného činu automaticky nepředstavuje z hlediska oddlužení problém. Problémem může být situace, kdy se jednalo o trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy (např. podvod, úvěrový podvod, zpronevěra atd.). I v takových případech však soudy poměřně často oddlužení pachatelům takových trestných činů umožňují. Jestliže u Vás podobná situace nastala, doporučujeme Vám se s námi nejdříve důkladně poradit, situaci objektivně zhodnotíme dle konkrétních okolností Vašeho případu a doporučíme vhodný postup.

Vlastním nemovitost, na které vázne zástavní právo. Přijdu o ni v insolvenci?

V takovém případě může věřitel, který má svoji pohledávku zajištěnu zástavním právem váznoucím na Vaší nemovitosti, přihlásit svoji pohledávku do Vaší insolvence jako zajištěnou, a to právě Vaší nemovitostí. V takovém případě pak může v oddlužení požadovat prodej Vaší nemovitosti, stejně tak ale prodej Vaší nemovitosti požadovat nemusí, pokud se s ním na tom dohodnete. Věřitelé jsou ochotni se v mnoha případech domluvit na postupu, kdy prodej zajištěné nemovitosti v insolvenci nepožadují, většinou však požadují, aby do dluhu přistoupila nějaká další osoba, která bude pokračovat v hrazení tohoto dluhu. Jelikož se jedná o poměrně komplikovanou problematiku, doporučujeme se s případnými dotazy na nás dále obracet. Rovněž Vám můžeme pomoci jednat se zajištěným věřitelem ohledně možnosti nepožadovat prodej Vaší nemovitosti.

Zatím své dluhy splácím. Prý mohu do insolvence, až budu po splatnosti 3 měsíce. Je to pravda?

Není! Jedná se o velice často se objevující mylnou informaci, se kterou se lze běžně setkat. Od insolvence můžete vstoupit i tehdy, pokud se nacházíte v tzv. hrozícím úpadku. Ten je insolvenčním zákonem definován tak, že lze důvodně předpokládat, nebudete schopni řádně a včas splnit podstatou část svých peněžitých závazků. V praxi se může např. jednat o situaci, kdy všechny své dluhy splácíte, ale tyto splátky Vás měsíčně stojí např. 20.000,- Kč. Váš příjem však činí pouze 18.000,- Kč. V takovém případě není třeba přestat splátky svých dluhů platit a čekat další tři měsíce, ale můžete do insolvence vstoupit ihned. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací!

Podle kalkulačky mi vyšla příliš vysoká splátka na oddlužení. Takto vysokou splátku nemohu hradit.

Na takové situace zákon pamatuje a umožňuje soudu stanovit tzv. "jinou výši splátek oddlužení". Soud může sníženou výši splátek oddlužení stanovit tehdy, pokud lze předpokládat, že by "běžná" výše splátek oddlužení vedla k tomu, že by dlužník nebyl splátkový kalendář oddlužení schopen splácet. Dále soud v takovém případě přihlíží k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků a doporučení věřitelů. 

Mám jen důchod. Mohu do insolvence?

Ano, insolvence není v žádném případě limitovaná věkem ani zdravotním stavem dlužníka. Dokonce od června 2019 platí novela insolvenčního zákona, díky které trvá oddlužení starobních důchodců a invalidních důchodců ve 2. a 3. stupni invalidity pouze 3 roky, přičemž není stanoven minimální limit, kolik je třeba v takovém případě na dluhy v oddlužení uhradit (vždy je třeba však splácet na úhradu dluhů minimálně tolik, kolik činí platba insolvenčnímu správci). Lze proto uzavřít že oddlužení je pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. a 3. stupně invalidity ve většině případů velice výhodné!

Jsem na mateřské nebo rodičovské dovolené. Mohu vstoupit do insolvence?

Ano, tato skutečnost nepředstavuje z hlediska insolvence vůbec žádný problém. Je však třeba myslet na to, že výše Vaší mateřské nebo rodičovské musí být taková, aby z ní bylo možno splácet oddlužení. Pokud je výše Vaší mateřské / rodičovské příliš nízká, pak je možné chybějící příjem doplnit např. za pomoci třetí osoby, se kterou se uzavře darovací smlouva nebo smlouva o důchodu. Takovouto smlouvu Vám rádi připravíme. Neváhejte se na nás obrátit pro více informací!